Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Babette Hessels
KVK nummer: 74908855

 1. Algemeen
  1.1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De zelfstandig ondernemer Babette Hessels met bedrijfsnaam Babette Hessels, alsmede derden die namens Babette Hessels optreden. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
  1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  1.3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
  2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
  2.2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2.3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, berekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Prijs
  3.1. De door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  3.2. Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief (indirecte) kosten die gemaakt kunnen worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst voor het inschakelen van derden.
  3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
  3.4. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten. Tenzij anders vastgelegd in de overeenkomst.
 4. Adviezen
  4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
 5. Uitvoering
  5.1. De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
  5.2. De Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van de Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
  5.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De hieruit voortvloeiende extra kosten worden voorafgaand aan de door derden uit voeren werkzaamheden bij de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Deze werkzaamheden starten na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. De extra kosten worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Intellectuele eigendom
  6.1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”.
  6.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
  6.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 7. Betalingsvoorwaarden
  7.1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.
  7.2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  a. een betalingstermijn is overschreden;
  b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  7.3. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW)
  7.4. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 7.3, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd
  7.5. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever
 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
  8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  8.2. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
  8.3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 9. Wijzigingen in de opdracht (van toepassing wanneer er sprake is van een vooraf vastgestelde aanneemsom).
  9.1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  9.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 10. Ontbinding
  10.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
  10.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
  10.3. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
  10.4. Omstandigheden, die een overmachtssituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
  10.5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
 11. Reclames, klachten
  11.1. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering. Dit artikel is alleen van toepassing indien er sprake is van een vooraf duidelijk afgestemde scope van de opdracht.
 12. Aansprakelijkheid
  12.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever welke door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt vergoed, met aftrek van het eigen risico. Op verzoek kan een kopie van de verzekeringspolis worden verstrekt.
  12.1.1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  12.1.2. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden die door Babette Hessels zijn ingeschakeld is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 13. Toepasselijk recht
  Nederlands recht is van toepassing